เปิดโครงการ “หิ้งสู่ห้อง” สพป.สุพรรณบุรี เขต 1

นางสาวไพเราะ  พุ่มมั่น ศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ  ผู้อำนวยการศูนย์การเรียนรู้ครูและบุคลากรทางการศึกษา สพป.สพ.1 เปิดการอบรม e-book ตามโครงการ “หิ้งสู่ห้อง” เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2555 ณ ศูนย์การเรียนรู้ครูและบุคลากรทางการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1

โครงการ “หิ้งสู่ห้อง” จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดทำสื่ออิเล็กทรอนิกส์ประเภท e-book จากผลงานทางวิชาการของผู้ได้รับเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ  เชี่ยวชาญ ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ทุกระดับชั้น และนำไปเผยแพร่ให้ครูนำไปใช้ประกอบการจัดการเรียนการสอน  ตลอดจนพัฒนาครูให้สามารถผลิตสื่อประเภท e-book ได้  โดยใช้โปรแกรม Flipping Book Publisher  แบ่งการอบรมออกเป็น 6 รุ่น ๆ ละ 5 วัน เริ่มอบรมตั้งแต่วันที่ 11 มิถุนายน 2555 ถึง วันที่ 21 กรกฎาคม 2555 ผู้เข้ารับการอบรมประกอบด้วยข้าราชการครูในสังกัด  รุ่นละ 10 คน รวมทั้งสิ้น 60 คน  คาดว่าหลังจากเสร็จสิ้นการอบรมแล้ว จะได้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ประเภท e-book กว่า 1,000 เรื่อง

Advertisements

สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 รับรายงานตัวศึกษานิเทศก์


นายอนุสรณ์  ฟูเจริญ  ผอ.สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 ให้การต้อนรับ นายประเสริฐ  ลาวัณย์วิสุทธิ์ รอง ผอ.สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 และ คณะ ในโอกาสที่เดินทางมาส่ง นางจิราธร  สามารถ ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 ย้ายมาปฏิบัติหน้าที่ราชการ ณ สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2555 ณ ห้องประชุมสีหมอกเมฆนิลกาฬ สพป.สุพรรณบุรี เขต 1

เปิดค่ายพลังคนดี (D-Camp) และกิจกรรมต้นกล้าจิตอาสา (D-Volunteer)

นายสรุพล จานสิบสี รอง ผอ.สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 เป็นประธานเปิดค่ายพลังคนดี (D-Camp) และกิจกรรมต้นกล้าจิตอาสา (D-Volunteer) ณ โรงเรียนวัดดอนตาจีน เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2555 โดยมี นายณัฐพล สุคนธวงศ์ ผอ.ร.ร.วัดดอนตาจีน กล่าวรายงาน
กิจกรรมดังกล่าว เป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินโครงการสโมสรคนดี มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างเครือข่ายเยาวชนประกอบด้วยนักเรียนแกนนำ และนักเรียนสมาชิกใหม่ ที่มีความเข้มแข็งในการเป็นผู้นำส่งเสริมการทำความดีและมีจิตอาสาในโรงเรียน และชุมชน โดยมีผู้ปกครองและคนในชุมชนร่วมสนับสนุน กลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย นักเรียนชั้น ป.4-6 โรงเรียนวัดดาว วัดสังโฆสิตาราม วัดคูบัว วัดโพธิ์ตะควน และโรงเรียนวัดดอนตาจีน โรงเรียนละ 12 คน รวม 60 คน ครูในโรงเรียนทั้ง 5 โรงเรียน รวม 11 คน และผู้นำชุมชน ผู้ปกครองและคนในชุมชน รวม 15 คน โดยได้รับงบประมาณจากสำนักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และพัฒนาคุณภาพเยาวชน (สสค.) วิทยากรจากกลุ่มเยาวชนน่านเจ้า นำโดยคุณนพเวช บุญมี และวิทยากรจากศูนย์พัฒนาที่ดินสุพรรณบุรี

กลุ่มโรงเรียนไตรมิตร รับนโยบาย สพป.สพ.1 เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา ปี 55

นายอนุสรณ์ ฟูเจริญ ผอ.สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 เป็นประธานิเปิดการประชุมและบรรยายพิเศษ ในการประชุมกลุ่มโรงเรียนไตรมิตร ณ ห้องประชุมตระกูลโรจน์ สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2555 โดยมี นายสมชาย อุบลวรรณ ประธานกลุ่มโรงเรียนไตรมิตร กล่าวรายงาน
กลุ่มโรงเรียนไตรมิตร เป็นกลุ่มโรงเรียน 1 ใน 14 กลุ่ม ของ สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 ประกอบด้วย 12 โรงเรียน คือ โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 2 โรงเรียนวัดปากคลองกุ่ม โรงเรียนวัดลานคา โรงเรียนวัดขวาง โรงเรียนบ้านโพธิ์ศรี โรงเรียนวัดจระเข้ใหญ่ โรงเรียนวัดลำบัว โรงเรียนวัดศาลาท่าทราย โรงเรียนอนุบาลวัดสวนหงส์ โรงเรียนวัดบ้านหมี่ โรงเรียนวัดเสาธง และโรงเรียนวัดโพธิ์ศรี มีนายสมชาย อุบลวรรณ ผอ.ร.ร.บรรหารแจ่มใสวิทยา 2 เป็นประธานกลุ่มฯ มีนายจำลอง บุญเรืองโรจน์ รอง ผอ.สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 ดูแลรับผิดชอบการจัดการศึกษาในกลุ่มโรงเรียนนี้ ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ข้าราชการครูและผู้บริหารสถานศึกษาทั้งสิ้น 122 คน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อทราบนโยบาย กลยุทธ์ แนวทางการจัดการศึกษาของสำนักงาน เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา
ในการนี้ นายอนุสรณ์ ฟูเจริญ ได้บรรยายพิเศษ สรุปสาระสำคัญแนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ของ สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 ว่า ผลการทดสอบทางการศึกษาในปีการศึกษา 2554 มีค่าเฉลี่ยเพิ่มขึ้น และมีหลายโรงเรียนสูงกว่าค่าเฉลี่ยของระดับประเทศ สำหรับแนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ยึดผู้เป็นสำคัญ เน้นให้นักเรียนเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ กล่าวคือ เก่ง ดี มีสุข เก่ง หมายถึง มีความรู้ มีความสามารถในการเรียนรู้ และฝึกฝนตนเอง ดี หมายถึง คิดดี พูดดี และทำดี ส่วนมีสุข หมายถึง มีสุขภาพกาย สุขภาพใจที่ดี และสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างมีความสุข ส่วนนโยบายของ สพป.สพ.1 คือ โครงการพัฒนาการเรียนการสอนด้วยเทคโนโลยีทางไกลเฉลิมพระเกียรติ ก็ยังคงดำเนินการอยู่ เพราะผลสำเร็จจากการทดสอบทางการศึกษา NT และ O-NET สามารถยืนยันได้ว่าโครงการดังกล่าวประสบผลสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรม ส่วนปีนี้เน้นการพัฒนาสมอง คือ BBL ดำเนินการอย่างเต็มรูปแบบ ยุทธศาสตร์ 3 ปรับ 11 เปลี่ยน 6 ปรุง ปูพรมทุกโรงเรียนต้องดำเนินการ โดยสำนักงานเขตจะส่งเสริมสนับสนุนให้โรงเรียนสามารถดำเนินการได้อย่างชัดเจน และเน้นหนักในด้านคุณธรรมจริยธรรม ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่http://www.obec.go.th/news/20146

สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 ร่วมพิธีวันฉัตรมงคล

นายประพันธ์ สุดโต รอง ผอ.สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 นำคณะข้าราชการร่วมวางพานพุ่มถวายราชสักการะ เนื่องในวันฉัตรมงคล ณ ห้องประชุมอาชาสีหมอก ศาลากลางจังหวัดสุพรรณบุรี เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2555 โดยมี นายสมศักย์ ภูรีศรีศักดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นประธานในพิธี หลังจากเสร็จพิธีวันฉัตรมงคล จังหวัดสุพรรณบุรีได้จัดให้มีพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือในการดำเนินงานตามแผนงานส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขและการธำรงไว้ซึ่งสถาบันหลักของชาติ ภาพกิจกรรม http://www.obec.go.th/news/19770

พระครูปัญญาสุวรรณวัฒน์ รับมอบเกียรติบัตรจากกระทรวงศึกษาธิการ

พระครูปัญญาสุวรรณวัฒน์ เจ้าอาวาสวัดโพธิ์ท่าทราย อำเภอเมืองสุพรรณบุรี เข้ารับมอบเกียรติบัตร และเข็มที่ระลึกผู้ทำคุณประโยชน์เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนากระทรวงศึกษาธิการ โดยมี นายอนุสรณ์ ฟูเจริญ ผอ.สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 เป็นตัวแทนมอบ ณ สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2555
สืบเนื่องจากกระทรวงศึกษาธิการ ได้จัดงานวันคล้ายวันสถาปนากระทรวงศึกษาธิการ เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2555 และจัดให้มีการคัดเลือกบุคคล องค์กร และหน่วยงานที่ทำคุณประโยชน์ให้แก่กระทรวงศึกษาธิการ เพื่อมอบประกาศเกียรติคุณและเข็มที่ระลึกให้เป็นแบบอย่างที่ดีในการสนับสนุนงานด้านการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งในส่วนของ สพป.สุพรรณบุร เขต 1 ได้เสนอผลงานของพระครูปัญญาสุวรรณวัตน์ ที่ได้จัดสร้างอาคารเรียนและอาคารอเนกประสงค์ให้แก่โรงเรียนวัดโพธิ์ท่าทราย ดูภาพกิจกรรม http://www.obec.go.th/news/19625

สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 ร่วมงานวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2555 สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 นำโดย นายวีระ  ทวีสุข รอง ผอ.สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 ร่วมวางพวงมาลาถวายราชกสักการะเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ณ พระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์ อ.ดอนเจดีย์ จ.สุพรรณบุรี